Một số đề tài, dự án đã được chuyển giao cho các đơn vị ứng dụng

  • Bài viết
  • Một số đề tài, dự án đã được chuyển giao cho các đơn vị ứng dụng
Ngày đăng: 24/08/2013, 03:53 pm
Lượt xem: 2573

Một số đề tài, dự án tiêu biểu do các Cán bộ trong bộ môn Máy xây dựng chủ trì hoặc tham gia thực hiện đã được ứng dụng vào thực tế sản xuất, kinh doanh, khai thác sử dụng như:

TT

Tên đề tài, dự án

Thời gian

Kết quả đạt được

1

Nghiên cứu thiết kế hệ thống thu gom rác thải sinh hoạt trong các chung cư cao tầng.

2004

Hồ sơ tính toán thiết kế được ứng dụng để sản xuất hàng loạt tại công ty TNHH Cơ điện Xây dựng.

2

Nghiên cứu thiết kế các máy va rung hai bậc tự do dùng trong công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng.

2002

Kết quả dùng làm tài liệu nghiên cứu trong giảng dạy và ứng dụng sản xuất trong thực tế tại công ty CMC

3

Nghiên cứu thiết kế chế tạo cơ cấu nâng cho cần trục tháp

2005

Kết quả sử dụng để sản xuất trong thực tế tại tổng công ty COMA

4

Nghiên cứu thuật toán và lập trình máy tính tính toán kết cấu thép cầu trục hai dầm dạng hộp

2007

Lập được phần mềm tính toán kết cấu thép cầu trục hai dầm dạng hộp ứng dụng cho công ty CEC

5

Dự án chế tạo máy bó vỉa bê tông tự hành

2013-2014

Đang thực hiện, đã chuyển giao được 01 máy cho đơn vị thi công sử dụng, năm 2013

Ghi chú: Các sản phẩm khoa học công nghệ trên sẽ được bộ môn Máy xây dựng tiếp tục chuyển giao nếu khách hàng có nhu cầu.

Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved