Đồ án môn học máy nâng chuyển: Danh sách và nhiệm vụ lớp LOPNV11 và LOPNV4

  • Đồ án môn học máy nâng chuyển: Danh sách và nhiệm vụ lớp LOPNV11 và LOPNV4

Ngày đăng: 22/09/2020, 03:01 pm
Lượt xem: 133

Đồ án môn học máy nâng chuyển: Danh sách và nhiệm vụ lớp LOPNV11 và LOPNV4

Thời gian (HD trực tiếp): 10h, thứ 5  (từ tuần 7 )
Địa điểm:                       P510A1 
GV hướng dẫn:               Dương Trường Giang

Môn/nhóm: 281156 - Đồ án máy nâng chuyển nhóm LOPNV11
CBGD: Môn học/ nhóm:
STT Mã Sinh Viên Tên Sinh Viên Mã lớp Email PA Cơ cấu Máy
1 55061 Lê Ngọc Đoàn 61KM2 fennekin1998@gmail.com CA 1-1 Nâng Thiết kế cầu trục 2 dầm dạng hộp
2 130361 Nguyễn Trung Kiên 61KM1 Kienchec98nd@gmail.Com CA 1-2 Di chuyển xe con
Môn/nhóm: 281276 - Đồ án máy nâng chuyển nhóm LOPNV4
CBGD: Môn học/ nhóm:
STT Mã Sinh Viên Tên Sinh Viên Mã lớp Email PA Cơ cấu Máy
1 1501660 Dương Hải Âu 60KM1 haiauduong197@gmail.com CA 2-1 Nâng Thiết kế cầu trục 2 dầm dạng hộp
2 49362 Trần Văn Điệp 62KM2 diep49362@nuce.edu.vn CA 2-2 Di chuyển xe con
3 11160 Khổng Tiến Hùng 60KM1 zorua_pkm@yahoo.com CA 2-3 Di chuyển cầu trục
4 129161 Đoàn Văn Kiên 61KM1 Doanvankien989@gmail.com CA 3-1 Nâng
5 1523162 Tăng Văn Linh 62KM2 linh1523162@nuce.edu.vn CA 3-2 Di chuyển xe con
6 119960 Hoàng Đình Lượng 60KM2 Hoangluong05091997@gmail.com CA 3-3 Di chuyển cầu trục
7 151361 Phạm Ngọc Tiến Mạnh 61KM1 tienmanh23121997@gmail.com CA8 -1 Nâng
8 520861 Trần Văn Ngọc 61KM1 caremngoc@gmail.com CA8 -2 Di chuyển xe con
9 169861 Đỗ Long Nhật 61KM1 anhemjietmuoixx@gmail.com CA8 -3 Di chuyển cầu trục
10 157962 Nguyễn Hồng Phong 62KM2 phongnuce99@gmail.com CA9 -1a Nâng
11 194061 Lê Anh Sơn 61KM1 anhson140998@gmail.com CA9 -2 Di chuyển xe con
12 226661 Lê Hoàng Thượng 61KM2 thuongle.130998@gmail.com CA9 -3 Di chuyển cầu trục
13 625359 Đỗ Tiến Việt 59KM1 tienviet2102@gmail.com CA9 -1b Nâng phụ

20201mx281276lopnv4dsdiemdanh.xls
20201mx281156lopnv11dsdiemdanh.xls

huongdantrinhbaytmdoanmonhocmayn.pdf

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved