ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4, NĂM HỌC 2019-2020

  • ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4, NĂM HỌC 2019-2020

Ngày đăng: 03/06/2020, 01:56 pm
Lượt xem: 757

V làm ĐATN đợt 4, năm học 2019-2020 chú ý:
- Các biểu mẫu tại: http://mayxd.com/dich-vu/huong-dan-trinh-bay-thuyet-minh-va-ban-ve-datn-dua-tren-file-mau.html
- Các biểu mẫu tại:http://mayxd.com/dich-vu/quy-dinh-trinh-bay-do-an-tot-nghiep.html
- Kế hoạch thực hiện ĐATN đợt 4, năm học 2019-2020; Danh sách SV và GVHD trong file đính kèm. (danhsachsvdatnvagvhddot4.pdfkhthongbaogiaodoantotnghiepdot4n.pdf)
- SV chủ động liên hệ với GVHD để nhận nhiệm vụ TKTN (số điện thoại và email của GVHD có thể tìm thấy ở http://mayxd.com/chi-tiet-bv/danh-sach-can-bo.html)

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved