Kế hoạch đánh giá học phần đồ án kỳ 2 và 3 năm học 2020- 2021((hình thức online qua phần mềm zoom)

  • Kế hoạch đánh giá học phần đồ án kỳ 2 và 3 năm học 2020- 2021((hình thức online qua phần mềm zoom)

Ngày đăng: 28/07/2021, 09:32 pm
Lượt xem: 2250

Kế hoạch đánh giá học phần đồ án kỳ 2 và 3 năm học 2020- 2021

Căn cứ theo kế hoạch của nhà trường về việc cho sinh viên bảo vệ đồ án/chuyên đề online qua  Zoom Cloud Meetings Bộ môn MXD thông báo kế hoạch bảo vệ và phòng như sau:

STT TÊN HỌC PHẦN ĐỒ ÁN/CHUYÊN ĐỀ LỚP HỌC KỲ GIẢNG VIÊN ĐÁNH GIÁ NGÀY ĐÁNH GIÁ TIẾT BĐ SỐ TIẾT SỐ LƯỢNG PHÒNG PHÒNG ĐƯỢC CẤP
1 Đồ án Máy sản xuất VLXD 62KM1 2 Trần Văn Tuấn;
Nguyễn Tiến Dũng
14/8/2021 10 3 2 613.H1, 614.H1
2 Đồ án máy sản xuất vật liệu xây dựng LOPNV11, 62KM2 2 Cao Thành Dũng 14/08/2021 10 3 1 612.H1
3 Đồ án máy sản xuất vật liệu xây dựng 62KM2 2 Nguyễn Thiệu Xuân 14/08/2021 10 3 1 611.H1
4 Đồ án máy nâng chuyển LOPNV2 2 Dương Trường Giang 11/8/2021 10 3 1 14.H2
5 Đồ án máy nâng chuyển 63KM 2 Dương Trường Giang; Nguyễn Văn Tịnh 9/8/2021 10 3 2 501.H1, 502.H1
6 Đồ án máy làm đất LOPNV2 2 Vũ Anh Tuấn 3/8/2021 7 3 1 613.H1
7 Đồ án Máy sản xuất VLXD LOP05 3 Nguyễn Tiến Dũng 14/8/2021 7 3 1 613.H1
8 Đồ án máy làm đất LOP05 3 Nguyễn Tiến Nam 20/8/2021 4 3 1 613.H1
9 Đồ án kết cấu thép máy xây dựng LOP11 3 Nguyễn Duy Thái 3/9/2021 4 3 1 14.H2

Ghi chú: sinh viên liên hệ GV hướng dẫn để biết thêm chi tiết
lichvaphongbvdoanonlinekỳvả.pdf

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved