Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp đợt 2, thầy kiểm tra tiến độ năm học 2019-2020

  • Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp đợt 2, thầy kiểm tra tiến độ năm học 2019-2020

Ngày đăng: 18/11/2019, 10:45 pm
Lượt xem: 1015

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

KHÓA 60 ĐỢT 2 VÀ KHOÁ CŨ NĂM HỌC 2019 - 2020

1. Kế hoạch chung

1.1. Giao đồ án tốt nghiệp: Tuần 15 (ngày 11 tháng 11 năm 2019)

Địa điểm: Phòng 31H2 – Đại học Xây dựng

1.2 Thời gian làm đồ án tốt nghiệp: Từ tuần 15 (ngày 11/11/2019) đến hết tuần 31 (ngày 07/03/2019)

1.3. Nộp chấm sơ khảo: Tuần 32 (từ 09/03/2019 đến 14/03/2020)

Yêu cầu: Đồ án đã hoàn thành và có đầy đủ chữ ký cần thiết của sinh viên và thầy hướng dẫn. Khi nộp chấm sơ khảo sinh viên phải nộp kèm theo Phiếu theo dõi quá trình làm ĐATN gồm Phiếu theo dõi thầy hướng dẫn và phiếu theo dõi tiến độ các đợt của bộ môn

1.4. Bộ môn thông qua: Tuần 33 (từ 16/03/2020 đến 21/03/2020)

Yêu cầu:

- Nộp toàn bộ Đồ án tốt nghiệp (Thuyết minh+Bản vẽ) có đầy đủ chữ ký của thầy chấm sơ khảo và 01 đĩa CD ghi file thuyết minh và bản vẽ.

- Nộp toàn bộ bản gốc các phiếu theo dõi gồm: Phiếu theo dõi quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp của thầy hướng dẫn; Phiếu kiểm tra tiến độ các đợt của bộ môn.

1.5. Bảo vệ đồ án tốt nghiệp: Tuần 33 (từ 16/03/2020 đến 21/03/2020)

2. Kế hoạch kiểm tra:

Lần 1: Sáng thứ 4, 04/12/2019, tuần 18

Yêu cầu:

- Nộp bản photo nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp có chữ ký của thầy hướng dẫn;

- Trình bày đề cương chi tiết ĐATN và những việc đã làm được;

- Trình Phiếu kiểm tra tiến độ làm ĐATN để thầy thông qua ghi nhận xét.

Địa điểm kiểm tra: Văn phòng bộ môn Máy Xây dựng – phòng 510 nhà A1

Cách thức nộp: sinh viên lưu giữ bản gốc và Scan (chụp ảnh) nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp và phiếu kiểm tra tiến độ gửi vào hòm thư của bộ môn: mayxaydung.nuce@gmail.com

Thời gian nộp: Trước 17h thứ 6 ngày 06/12/2019

Lần 2: Sáng thứ 4, ngày 06/01/2020, tuần 23

Yêu cầu: - Trình bày nội dung các phần đã làm: phần thuyết minh, bản vẽ.

- Trình Phiếu theo dõi quá trình làm ĐATN để thầy thông qua ghi nhận xét.

Địa điểm kiểm tra: Văn phòng bộ môn Máy Xây dựng – phòng 510 nhà A1

Cách thức nộp: sinh viên lưu giữ bản gốc và Scan (chụp ảnh) phiếu kiểm tra tiến độ gửi vào hòm thư của bộ môn: mayxaydung.nuce@gmail.com

Thời gian nộp: Trước 17h thứ 6 ngày 08/01/2020

Lần 3: Sáng thứ 4, ngày 12/02/2020, tuần 28

Yêu cầu: - Trình toàn bộ thuyết minh và bản vẽ theo nhiệm vụ thiết kế đã được giao;

- Trình Phiếu theo dõi quá trình làm ĐATN để thầy thông qua ghi nhận xét.

Địa điểm kiểm tra: Văn phòng bộ môn Máy Xây dựng – phòng 510 nhà A1

Cách thức nộp: sinh viên lưu giữ bản gốc và Scan (chụp ảnh) phiếu kiểm tra tiến độ gửi vào hòm thư của bộ môn: mayxaydung.nuce@gmail.com

Thời gian nộp: Trước 17h thứ 6 ngày 14/02/20203. Tổ chức thực hiện

- Ngoài việc hướng dẫn chuyên môn, giáo viên hướng dẫn thay mặt bộ môn yêu cầu sinh viên làm ĐATN phải nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.

- Sinh viên phải trình bày nội dung bản vẽ và thuyết minh theo đúng quy định của Bộ môn.

- Sinh viên tự giữ Phiếu theo dõi quá trình làm ĐATN và trình cho Thầy thông qua. Nếu sinh viên làm mất phải tự chịu trách nhiệm trước Bộ môn.

- Sinh viên nào không thực hiện đúng qui chế và quy định của bộ môn, khi có đề nghị của thầy hướng dẫn có thể bị đình làm đồ án tốt nghiệp.

- Giáo viên hướng dẫn tham gia kiểm tra tiến độ thực hiện ĐATN tại văn phòng bộ môn theo lịch trên.

- Bản kế hoạch này dựa theo kế hoạch đào tạo của trường và của khoa, vì vậy khi có sự thay đổi bộ môn sẽ thông báo cụ thể sau.
* Hướng dẫn và mẫu trình bày ĐATN: Tại đây.

* Phiếu theo dõi và các biểu mẫu: Tại đây.
* Biểu mẫu Nhiệm vụ thiết kế và nhận xét: Tại đây.

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved