Kế hoạch và phân công kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp sinh viên K59, khóa cũ năm học 2018 - 2019

  • Kế hoạch và phân công kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp sinh viên K59, khóa cũ năm học 2018 - 2019

Ngày đăng: 07/10/2018, 10:06 pm
Lượt xem: 375

PHÂN CÔNG THẦY HƯỚNG DẪN ĐATN VÀ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ SINH VIÊN K59M VÀ KHÓA CŨ ĐỢT 1 - NĂM HỌC 2018-2019

1) Thời gian thực hiện ĐATN từ tuần 6 (10/9/2018) đến tuần 20 (22/12/2018).
2) Sinh viên thực hiện theo kế hoạch làm ĐATN của bộ môn đã thông báo, gửi kết quả kiểm tra tiến độ vào email: mayxaydung.nuce@gmail.com
Thời gian gửi trước 18h00 ngày thứ 6 của tuần kiểm tra tiến độ, cụ thể như sau:
- Đợt 1: gửi trước 18h00 ngày 12/10/18
- Đợt 2: gửi trước 18h00 ngày 16/11/18
- Đợt 3: gửi trước 18h00 ngày 15/12/18
Kế hoạch và yêu cầu từng đợt tốt nghiệp xem tại:
http://mayxd.com/chi-tiet-tin/thong-bao-thuc-hien-do-an-tot-nghiep-k59m-va-khoa-cu-dot-1-nam-hoc-20182019.html
3) Các biểu mẫu theo quy định liên quan của ĐATN sinh viên tải từ trang web của bộ môn Máy xây dựng: http://mayxd.com/danh-muc-dich-vu/dao-tao-dai-hoc.html
4) Nội dung ĐATN bao gồm thuyết minh và bản vẽ phải trình bày theo quy định chung của bộ môn
5) Thời gian kiểm tra tiến độ các đợt theo lịch trực GV của bộ môn trong tuần, trong trường hợp không có thông báo khác sinh viên không liên hệ được có thể phản hồi vào địa chỉ email: bm.mxd@nuce.edu.vn

Chi tiết thày kiểm tra tiến độ xem File đính kèm
lichkiemtratiendovathaykiemtra.pdf

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved