Thông báo danh sách và kế hoạch thực tập cán bộ kỹ thuật đợt 2 - Năm học 2018-2019

  • Thông báo danh sách và kế hoạch thực tập cán bộ kỹ thuật đợt 2 - Năm học 2018-2019

Ngày đăng: 28/11/2018, 10:04 am
Lượt xem: 263

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG


Số:       /QĐ-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(V/V thành lập đoàn thực tập tốt nghiệp)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Căn cứ Quyết định số 144/CP ngày 08/8/1966 của Hội đồng Chính phủ thành lập Trường Đại học Xây dựng;

Căn cứ Quy chế Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Điều lệ trường Đại học, ban hành theo quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ, quy định trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ kế hoạch học tập 2018 - 2019;

Xét đề nghị của các ông Trưởng Phòng Đào tạo và Trưởng khoa Cơ khí Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

Thành lập đoàn Thực tập Tốt nghiệp ngành Máy Xây dựng - Khoa Cơ khí Xây dựng.

Thời gian thực tập: 4 tuần (từ 26/11/2017 đến 21/12/2018).

Tổng số sinh viên: 14 sinh viên.

Cán bộ hướng dẫn: ThS. Nguyễn Tiến Dũng – Giảng viên bộ môn Máy Xây dựng làm trưởng đoàn.

Điều 2:

Trong thời gian thực tập, sinh viên được hưởng chế độ bồi dưỡng theo qui  định hiện hành của trường Đại học Xây dựng.

Điều 3:

Các ông Trưởng khoa Cơ khí Xây dựng, Trưởng phòng Đào tạo, Tổ chức cán bộ, Tài vụ, Hành chính Tổng hợp, Công tác Chính trị - Quản lý sinh viên, Quản trị thiết bị, Y tế, các cán bộ và lớp sinh viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận :

- Cơ quan  thực tập.

- Bộ môn.

- Đoàn thực tập.

- Phòng Tài vụ.

- Phòng Đào tạo (lưu)

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

PGS.TS. Phạm Xuân Anh

 


DANH SÁCH SV THỰC TẬP TN HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018 - 2019

NGÀNH MÁY XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐT)

TT

MSSV

Họ và Tên

Lớp

Ghi chú

1

3391358

Đỗ Khắc

Hùng

58KM1

 

2

478058

Phùng Ngọc

Ân

58KM1

 

3

318959

Nguyễn Xuân

Hiền

59KM1

 

4

3374458

Bùi Ngọc

Khoa

58KM1

 

5

3442158

Tạ Xuân

Mạnh

58KM1

 

6

544359

Trần Văn

Ngọc

59KM1

 

7

3076359

Vũ Quang

Thuấn

59KM2

 

8

320559

Phạm Minh

Tới

59KM1

 

9

120759

Bùi Văn

Trưởng

59KM1

 

10

3623859

Phạm Anh

Tuấn

59KM2

 

11

3272758

Vũ Thế

Tuyển

58KM1

 

12

269159

Phạm Văn

Tứ

59KM1

 

13

221259

Phạm Huy

59KM1

 

14

411659

Nguyễn Đình

Vững

59KM1

 


DANH SÁCH ĐOÀN SINH VIÊN THỰC TẬP SỐ 1

(Kèm theo quyết định số      /QĐ - ĐT)

 

 

GV hướng dẫn:         GV.ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Địa điểm thực tập:    Viện KH&CN Cơ điện Xây dựng

Địa chỉ: 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

TT

MSSV

Họ và Tên

Lớp

Ghi chú

1

411659

Nguyễn Đình

Vững

59KM1

 

2

318959

Nguyễn Xuân

Hiền

59KM1

 

3

544359

Trần Văn

Ngọc

59KM1

 

4

320559

Phạm Minh

Tới

59KM1

 

5

120759

Bùi Văn

Trưởng

59KM1

 

6

269159

Phạm Văn

Tứ

59KM1

 

7

221259

Phạm Huy

59KM1

 

 

Địa điểm thực tập:    Công ty CP Xây dựng số 3

Địa chỉ: 14, Láng Hạ, Hà Nội.

TT

MSSV

Họ và Tên

Lớp

Ghi chú

1

3076359

Vũ Quang

Thuấn

59KM2

 

Địa điểm thực tập:    Công ty CP Thiết bị và Xây dựng Việt Tín Phát

Địa chỉ: B18TT6, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

TT

MSSV

Họ và Tên

Lớp

Ghi chú

1

3374458

Bùi Ngọc

Khoa

58KM1

 

2

3442158

Tạ Xuân

Mạnh

58KM1

 

3

3272758

Vũ Thế

Tuyển

58KM1

 

4

478058

Phùng Ngọc

Ân

58KM1

 

5

3391358

Đỗ Khắc

Hùng

58KM1

 

 

Địa điểm thực tập: Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng nền móng Chương Dương

Địa chỉ: 27 Đường Bạch Đằng, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

TT

MSSV

Họ và Tên

Lớp

Ghi chú

1

3623859

Phạm Anh

Tuấn

59KM2

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG

BỘ MÔN MÁY XÂY DỰNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------o0o--------------

 

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

NGÀNH MÁY XÂY DỰNG

I. Mục đích:

1. Thâm nhập thực tế chuẩn bị cho sinh viên những kiến thức thực tế vừa sâu, vừa rộng khi tốt nghiệp đại học, không bỡ ngỡ trước những công việc được phân công.

2.  Làm quen với việc tổ chức, quản lý, chỉ đạo kỹ thuật tại một cơ sở: Viện nghiên cứu; nhà máy chế tạo; nhà máy sửa chữa; công ty; xí nghiệp hoặc đội thi công cơ giới,...

3. Làm quen với công việc của một cán bộ kỹ thuật tại cơ sở thực tập.

II. Yêu cầu:

1. Ngoài việc tìm hiểu các kiến thức chuyên ngành trong thực tế, sinh viên còn phải nắm được những kiến thức về quản lý như:

- Cơ cấu tổ chức cán bộ, tổ chức quản lý và tổ chức điều hành của cơ sở.

- Nhiệm vụ của cán bộ quản lý kỹ thuật và điều hành máy móc, thiết bị của cơ sở.

- Tình hình sử dụng, năng lực và nhu cầu máy móc, thiết bị của cơ sở.

2. Trong thời gian thực tập, sinh viên chịu sự quản lý trực tiếp của cơ sở, tự giác chấp hành nội quy và kỷ luật lao động của cơ sở thực tập.

- Cần ghi chép và hiểu được các vấn đề trong nội dung thực tập.

- Cuối đợt thực tập phải có báo cáo thực tập.

III. Nội dung thực tập:

Sinh viên cần phải ghi chép và hiểu được những vấn đề về chuyên ngành cũng như về tổ chức quản lý sản xuất:

1. Cơ cấu tổ chức cán bộ của cơ sở (từ hội đồng quản trị, ban giám hiệu, các phòng ban…đến tổ chức. Chức năng và mối liên hệ giữa các bộ phận).

2. Phương pháp tổ chức, quản lý kỹ thuật và điều hành máy móc, thiết bị của cơ sở thi công cơ giới.

3. Nhu cầu và năng lực hiện có về máy móc, thiết bị của cơ sở (kết cấu, tính năng kỹ thuật của từng chủng loại). Phương pháp tổ chức bảo quản, vận chuyển, bảo dưỡng, sửa chữa máy.

4. Quy trình một dây chuyền công nghệ thi công cơ giới của một công trình cụ thể.

5. Những giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thi công, cải tạo thiết bị hoặc khắc phục những sự cố xảy ra của thiết bị trong quá trình thi công (cụ thể cho một máy hoặc nhóm máy, có bản vẽ thuyết minh giải pháp). Sinh viên có thể tham gia chuyên sâu để thay cho nội dung này (chuyên đề do thầy hướng dẫn yêu cầu, do cơ sở hoặc sinh viên đề nghị, nhằm phục vụ cho nghiên cứu khoa học hoặc đề tài tốt nghiệp).

6. Những nhận xét và kiến nghị về tổ chức, quản lý, điều hành, xử lý kỹ thuật.

7. Kết luận và cảm tưởng sau đợt thực tập tốt nghiệp.

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

Bộ môn Máy Xây dựng

 

-----------------------------------

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

BỘ MÔN MÁY XÂY DỰNG

---------***----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------***----------

Hà Nội, ngày 8 tháng 08 năm 2018

 

 

QUI ĐỊNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

LỚP 59KM1,2 – KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG – TRƯỜNG ĐHXD

 

Thời gian thực tập:

Từ ngày 26 tháng 11 năm 2018 đến ngày 21 tháng 12 năm 2018.

Nội dung thực tập: Thực tập tốt nghiệp (Cán bộ kỹ thuật).

Qui định chung:

Tất cả sinh viên thực tập tốt nghiệp tại địa điểm thực tập phải tuân thủ các qui định sau:

1/ Sinh viên thực tập chịu sự phân công và giám sát của cán bộ kỹ thuật cơ quan thực tập và thầy hướng dẫn.

2/ Trong quá trình thực tập, sinh viên phải tuân thủ các qui định về quy chế đào tạo thời gian lao động, nội qui cơ quan thực tập và đặc biệt là về an toàn lao động.

3/ Sinh viên phải bám sát đề cương thực tập để đảm bảo nội dung thực tập.

4/ Phải có sổ nhật ký thực tập và ghi chép hàng ngày một cách nghiêm túc.

5/ Phải viết báo cáo thực tập vào cuối đợt để trên cơ sở đó đánh giá kết quả của đợt thực tập. Trong báo cáo phải có xác nhận của đơn vị thực tập.

6/ Sinh viên phải tự chịu trách nhiệm về các hành vi xâm phạm đến an toàn của bản thân và xã hội.

Sinh viên nào vi phạm một trong các nội dung trên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhà trường.

 

Bộ môn Máy Xây dựng

-------------------------------------------------

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved