Thông báo kế hoạch ôn tập, đánh giá học phần

  • Thông báo kế hoạch ôn tập, đánh giá học phần

Ngày đăng: 16/09/2021, 05:09 pm
Lượt xem: 515

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch ôn tập, kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần, cụ thể như sau:

1.  Các đơn vị đào tạo, các lớp sinh viên thực hiện việc ôn tập, kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần học kỳ 2, 3 năm học 2020 - 2021, học kỳ 1 năm 2021 - 2022 theo Bảng kế hoạch được đính kèm theo Thông báo này.

2.  Việc ôn tập chỉ thực hiện đối với các học phần lý thuyết hoặc học phần lý thuyết có thí nghiệm/thực hành.

3.  Các lớp học phần thuộc kỳ 1 năm học 2021 - 2022 có lịch học kết thúc trong tuần 15 thì thực hiện bài kiểm tra giữa kỳ trong tuần thứ 14 hoặc tuần thứ 15.

4.  Các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh học kỳ 2 năm  học  2020  -  2021  của  các  lớp:  65MTC,  65VL,  65KM,  65XDC3,  65XDC4, 65QD1,  65QD2,  65QD3,  65ME1,  65ME2,  65MNC,  65MSE,  65KG,  65MEC1, 65MEC2, 65BDS1, 65BDS2, 65CLC1, 65CLC2, Thực tập Trắc địa, Thực tập Địa chất công trình sẽ có thông báo khi sinh viên quay trở lại học tập trung.

5.  Đối với các lớp bảo lưu điểm quá trình, các đơn vị chủ động bố trí lịch ôn tập và thi theo kế hoạch và thông báo trên CMS và website bộ môn.

Chi tiết tại:tb81dtkehoachthitructuyen.pdf

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved