Thông báo kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp đợt 3 - Năm học 2018-2019

  • Thông báo kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp đợt 3 - Năm học 2018-2019

Ngày đăng: 08/01/2019, 11:49 am
Lượt xem: 544

KHOA CƠ KHÍ  XÂY DỰNG

BỘ MÔN MÁY XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự  do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

K59M VÀ KHÓA CŨ ĐỢT 3 NĂM HỌC 2018 - 2019

 

1. Kế hoạch chung

1.1. Giao đồ án tốt nghiệp: Tuần 23 (7/1/2019 – 12/1/2019)

Yêu cầu: Sinh viên liên hệ thầy hướng dẫn theo sự phân công của Bộ môn đề nhận đề tài và kế hoạch làm việc.

1.2. Thời gian làm đồ án tốt nghiệp:  từ tuần 23 (7/1/2019) đến tuần 39 (3/5/2019).

1.3. Nộp chấm sơ khảo: Tuần 40 (từ 6/5/2019 đến 11/5/2019)

Yêu cầu:

- Đồ án đã hoàn thành và có đầy đủ chữ ký cần thiết của sinh viên và thầy hướng dẫn.

- Khi nộp chấm sơ khảo, ngoài ĐATN sinh viên phải nộp kèm cho thầy chấm bản Photocopy các giấy tờ sau: Phiếu theo dõi quá trình thực hiện ĐATN do thầy hướng dẫn đánh giá và Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện đồ án các đợt do bộ môn đánh giá.

1.4. Bộ môn thông qua: Tuần 41 (từ 13/5/2019 tới 19/5/2019)

Yêu cầu:

- Trình thông qua toàn bộ Đồ án tốt nghiệp (Thuyết minh+Bản vẽ) có đầy đủ chữ ký của thầy chấm sơ khảo.

- Nộp file thuyết minh và bản vẽ vào địa chỉ email: mayxaydung.nuce@gmail.com

- Nộp toàn bộ bản gốc các phiếu theo dõi gồm: Phiếu theo dõi quá trình thực hiện ĐATN do thầy hướng dẫn đánh giá và Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện đồ án các đợt do bộ môn đánh giá.

1.5. Bảo vệ đồ án tốt nghiệp: Tuần 41

2. Kế hoạch kiểm tra tiến độ:

Lần 1: ngày 15/02/2019

Yêu cầu:

1. Trình nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp có chữ ký của thầy hướng dẫn.

2. Trình bày đề cương chi tiết ĐATN và những việc đã làm được;

3. Trình Phiếu kiểm tra tiến độ làm ĐATN để thầy thông qua ghi nhận xét;

Địa điểm và thầy kiểm tra: vào ngày đầu tuần sinh viên liên hệ thầy theo phân công của Bộ môn (theo danh sách đã phân công).

Thời gian nộp nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp và phiếu kiểm tra tiến độ làm ĐATN (có đầy đủ chữ ký): trước 17h thứ 6, ngày 15/02/2019.

Hình thức nộp: sinh viên lưu giữ bản gốc và Scan (hoặc chụp ảnh) nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp và phiếu kiểm tra tiến độ gửi vào hòm thư của bộ môn: mayxaydung.nuce@gmail.com

Lần 2: ngày 22/3/2019

Yêu cầu:

1. Trình bày nội dung các phần đã làm: phần thuyết minh, bản vẽ.

2. Trình Phiếu theo dõi quá trình làm ĐATN để thầy thông qua ghi nhận xét.

Địa điểm và thầy kiểm tra: vào ngày đầu tuần sinh viên liên hệ thầy theo phân công của Bộ môn (theo danh sách đã phân công)

Thời gian nộp Phiếu kiểm tra tiến độ làm ĐATN (có đầy đủ chữ ký): trước 17h thứ 6 ngày 22/3/2019

Hình thức nộp: sinh viên lưu giữ bản gốc và Scan (hoặc chụp ảnh) phiếu kiểm tra tiến độ gửi vào hòm thư của bộ môn:mayxaydung.nuce@gmail.com

Lần 3: ngày 26/4/2019

Yêu cầu:

1. Trình toàn bộ thuyết minh và bản vẽ theo nhiệm vụ thiết kế đã được giao;

2. Trình Phiếu theo dõi quá trình làm ĐATN để thầy thông qua ghi nhận xét.

Địa điểm và thầy kiểm tra: vào ngày đầu tuần sinh viên liên hệ thầy theo phân công của Bộ môn (theo danh sách đã phân công)

Thời gian nộp Phiếu kiểm tra tiến độ làm ĐATN (có đầy đủ chữ ký): trước 17h thứ 6 ngày 26/4/2019

Cách thức nộp: sinh viên lưu giữ bản gốc và Scan (hoặc chụp ảnh) nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp và phiếu kiểm tra tiến độ gửi vào hòm thư của bộ môn: mayxaydung.nuce@gmail.com

 

3. Yêu cầu chung tổ chức thực hiện ĐATN:

- Ngoài việc hướng dẫn chuyên môn, giáo viên hướng dẫn thay mặt bộ môn yêu cầu sinh viên làm ĐATN phải nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.

- Sinh viên phải trình bày nội dung bản vẽ và thuyết minh theo đúng quy định của Bộ môn. Các quy định chung trình bày đồ án tốt nghiệp và các biểu mẫu đề nghị sinh viên tải từ trang Web của bộ môn: http://mayxd.com/danh-muc-dich-vu/dao-tao-dai-hoc.html

- Sinh viên có trách nhiệm lưu giữ Phiếu theo dõi quá trình làm ĐATN và trình cho Thầy thông qua. Nếu sinh viên làm mất phải tự chịu trách nhiệm.

- Sinh viên nào không thực hiện đúng qui chế và quy định của bộ môn sẽ bị dừng thực hiện đồ án tốt nghiệp.

- Bản kế hoạch này dựa theo kế hoạch đào tạo của trường và của khoa, vì vậy khi có sự thay đổi bộ môn sẽ thông báo cụ thể trên bảng tin Bộ môn Máy xây dựng và trang Web: http://mayxd.com.

 

 

 

Ngày 07 tháng 01 năm 2019

P.Trưởng bộ môn

Đã ký

TS. Dương Trường Giang

Danh sách giao đồ án: Tại đây.
Hướng dẫn và mẫu trình bày ĐATN: Tại đây.
Phiếu theo dõi và các biểu mẫu: Tại đây.
Biểu mẫu Nhiệm vụ thiết kế và nhận xét: Tại đây.

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved