Kế hoạch thực hiện đồ án và các biểu mẫu kiểm tra tiến độ

Ngày đăng: 10/02/2017, 02:01 pm

Phiếu theo dõi, kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp:
- Phiếu theo dõi thực hiện đồ án tốt nghiệp của thày hướng dẫn;
- Phiếu kiểm tra tiến độ các đợt của bộ môn;
- Kế hoạch và yêu cầu chung về tiến độ thực hiện đồ án tốt nghiệp.
Tải biểu mẫu tại:phieutheodoidatnkehoachda.rar

Các dịch vụ khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved