QUY ĐỊNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Ngày đăng: 20/08/2013, 03:06 pm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

KHOA CƠ KHÍ

BỘ MÔN MÁY XÂY DỰNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------o0o--------------

NỘI DUNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

CHUYÊN NGÀNH MÁY XÂY DỰNG

I. Mục đích:
1.   Thâm nhập thực tế chuẩn bị cho sinh viên những kiến thức thực tế vừa sâu, vừa rộng khi tốt nghiệp đại học, không bỡ ngỡ trước những công việc được phân công.

2.   Làm quen với việc tổ chức, quản lý, chỉ đạo kỹ thuật tại một cơ sở: Doanh nghiệp, nhà máy chế tạo, nhà máy sửa chữa, công ty, xí nghiệp hoặc đội thi công cơ giới,...
3.   Làm quen với công việc của một cán bộ tại cơ sở thực tập.

 

II. Yêu cầu:

1.   Ngoài việc tìm hiểu các kiến thức chuyên ngành trong thực tế, sinh viên còn phải nắm được những kiến thức về quản lý như:

- Cơ cấu tổ chức cán bộ, tổ chức quản lý và tổ chức điều hành của cơ sở.

- Nhiệm vụ của cán bộ quản lý và điều hành, nhân viên kinh doanh máy móc, thiết bị của cơ sở.

- Năng lực, thế mạnh của cơ sở thực tập.

2.   Trong thời gian thực tập, sinh viên chịu sự quản lý trực tiếp của cơ sở, tự giác chấp hành nội quy và kỷ luật lao động của cơ sở thực tập.

- Cần ghi chép và hiểu được các vấn đề trong nội dung thực tập.

- Cuối đợt thực tập phải có báo cáo thực tập.


III. Nội dung thực tập:

Sinh viên cần phải ghi chép và hiểu được những vấn đề về chuyên ngành cũng như về tổ chức quản lý sản xuất:

1.   Cơ cấu tổ chức cán bộ của cơ sở (từ hội đồng quản trị, ban giám hiệu, các phòng ban…đến tổ chức. Chức năng và mối liên hệ giữa các bộ phận).

2.   Cách tổ chức, quản lý kỹ thuật – kinh tế và điều hành đơn vị.

3.  Phương pháp tổ chức bảo quản, vận chuyển, bảo dưỡng, sửa chữa máy.

4.   Quy trình một dây chuyền công nghệ thi công cơ giới hoặc sửa chữa của một công trình – thiết bị hay vận chuyển thiết bị cụ thể. Hoặc quy trình gia công chế tạo, quy trình thiết kế.

5.   Những giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, cải tạo thiết bị hoặc khắc phục những sự cố xảy ra của thiết bị (cụ thể cho một máy hoặc nhóm máy, có bản vẽ thuyết minh giải pháp). Sinh viên có thể tham gia chuyên sâu để thay cho nội dung này (chuyên đề do thầy hướng dẫn yêu cầu, do cơ sở hoặc sinh viên đề nghị, nhằm phục vụ cho nghiên cứu khoa học hoặc đề tài tốt nghiệp).

6.   Những nhận xét và kiến nghị về tổ chức, quản lý, điều hành, xử lý kỹ thuật.

7.   Kết luận và cảm tưởng sau đợt thực tập tốt nghiệp.

Trưởng bộ môn

 

 

 

TS. Dương Trường Giang 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

Bộ môn Máy Xây dựng

---------***----------

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------***----------

Hà nội, ngày    tháng    năm 2022

 

QUI ĐỊNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Thời gian thực tập:

Từ ngày  ..  tháng .....  năm ....   đến ngày  ..  tháng  ... năm .....

Địa điểm thực tập: C

(có danh sách ghi chú kèm theo)

Nội dung thực tập: Thực tập tốt nghiệp (Cán bộ kỹ thuật)

Qui chế chung:

Tất cả sinh viên thực tập tốt nghiệp tại địa điểm thực tập phải tuân thủ các qui định sau:

1/ Sinh viên thực tập chịu sự phân công và giám sát của cán bộ kỹ thuật cơ quan thực tập và thầy hướng dẫn.

2/ Trong quá trình thực tập, sinh viên phải tuân thủ các qui định về quy chế đào tạo thời gian lao động, nội qui cơ quan thực tập và đặc biệt là về an toàn lao động.

3/ Sinh viên phải bám sát đề cương thực tập để đảm bảo nội dung thực tập.

4/ Phải có sổ nhật ký thực tập và ghi chép hàng ngày một cách nghiêm túc.

5/ Phải viết báo cáo thực tập vào cuối đợt để trên cơ sở đó đánh giá kết quả của đợt thực tập.

6/ Sinh viên phải tự chịu trách nhiệm về các hành vi xâm phạm đến an toàn của bản thân và xã hội.

Sinh viên nào vi phạm một trong các nội dung trên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhà trường.

Trưởng Bộ môn
TS. Dương Trường Giang

Các dịch vụ khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved